Statut

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95 in 89/99) je ustanovna skupščina dne 04.03.2006. sprejela sklep o ustanovitvi društva ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine »ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI« in sprejela naslednja

P  R  A  V  I  L  A

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je »Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI«, skrajšano ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI (v nadaljevanju besedila društvo).

Sedež društva je: Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji. Društvo deluje na območju Zgornje savinjske doline.

2. člen

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb (v nadaljevanju članov), ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu s tem statutom, in zaradi ljubiteljstva in čuvanja kulturne in tehnične dediščine na območju Republike Slovenije.

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

4. člen

Društvo ima svoj znak, ki je trikotne oblike in ima izbočene stranice, velikosti 8 cm, z belim napisom Zgornjesavinjski starodobniki 2006 na zelenem polju in sliko starodobnega avtomobila na rumenem polju v sredini.

5. člen

Društvo ima svoj pečat okrogle oblike, velikosti 3 cm, z napisom Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI in sliko starodobnega avtomobila v sredini.

6. člen

Društvo sodeluje z drugimi podobnimi društvi, avto moto društvi, Avto moto zvezo Slovenije in Zvezo slovenskih društev ljubiteljev starih in klasičnih vozil ter mednarodnimi društvi v tujini.

7. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.
Svoje člane obvešča društvo:
– s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva
– preko društvenega glasila
– preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost  obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij  ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren
predsednik društva.

II. NAMEN, CILJI, OSNOVNA DEJAVNOST

8. člen

 a) Dejavnost: 94.999 – dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
b) Namen in cilji društva so:
– medsebojno povezovanje ljubiteljev starih motornih vozil in čuvanje kulturne in tehnične dediščine
– medsebojna pomoč članov pri obnovi starih motornih vozil in iskanju rezervnih delov
– se zavzemati za spoštovanje etičnih in moralnih načel  članov društva
– se vključevati v povorke in promocijo domače doline
– sodelovanje z  Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
– sodelovanje pri predstavitvi  Zgornje Savinjske doline in širše okolice zaradi pospeševanja turizma.
– sodelovanje z drugimi turističnimi društvi in zvezami tako doma kot v tujini
– organiziranje ali sodelovanje pri turistični vzgoji, zlasti mladine
– organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, zabavnih in drugih prireditvah
– varovanje okolja ter  naravne dediščine in negovanje ljudskih običajev
– sooblikovanje turistične ponudbe
– organiziranje ali soorganiziranje turističnih prireditev
– trgovska dejavnost na stojnicah
– prizadevanje za visoko strokovno raven dela društva
– skrb za dvig strokovnega znanja svojih članov
– organiziranje medklubskih srečanj s sorodnimi društvi doma in v tujini
– organiziranje družabnih prireditev društva
– seznanjanje članov in javnosti o problemih in napredku na področju delovanja društva
– za svoje člane organiziranje predavanj, posvetovanj, razprav, tečajev, seminarjev, konferenc, ogled muzejev in obisk sejmov
– usklajevanje interesov svojih članov

izvajanje drugih nalog in dejavnosti po sklepu organov društva. “

III. PRIDOBITNA DEJAVNOST

9. člen

Društvo lahko neposredno opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, ki morajo biti povezane z nameni in nalogami društva ter se lahko opravljajo v obsegu, potrebnem za njihovo izvajanje.

Te dejavnosti so:
– organizacija in izvedba varnostno-tehničnih društvenih tečajev, šola za člane društva in širšo javnost o starih motornih vozilih skladno z Zakonom o varnosti cestnega prometa
– društveno–založniška dejavnost,
– organizacija društvenih prireditev,
– organizacija iger na srečo v skladu z Zakonom o igrah na srečo,
– prodaja društvenih reklamnih artiklov (kap, majic, značk…),
– prevoz članov na relije motornih vozil,
– izdaja društvene revije ali društvenega biltena
– organizacija strokovnih ekskurzij.

Društvo  lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa  zakon. Pridobitna dejavnost se lahko opravlja le v obsegu, kot je to potrebno za pridobitev finančnih sredstev, ki se v celoti namenijo za izvajanje namenov in nalog društva.

10. člen

Društvo se vključuje v druge organizacije in združenja, ki so povezani z dejavnostjo društva in z njimi sodeluje.

IV. ČLANSTVO

11. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno in častno. Član društva lahko postane državljan Republike Slovenije kot tudi tuji državljan. Kandidat mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, in se s podpisom izjave zaveže, da bo sodeloval  v skladu s pravili društva in plačal pristopnino in članarino.

Upravni odbor društva mora s kandidatom opraviti razgovor in odločati o vsakem sprejetju novega člana ter odgovoriti na poslano pristopno izjavo novega člana društva. Vzroki za zavrnitev novega člana se v odgovoru ne navajajo.

V kolikor se želi včlaniti mladoletna oseba od 7. do dopolnjenega 15. leta starosti, mora zanj zakoniti zastopnik pred vstopom v društvo podati pisno soglasje.

12. člen

Pravice članov društva so:
– da volijo in so voljeni v organe društva
– da sodelujejo pri delu organov društva
– da dajejo predloge, nasvete in pobude organom društva k delu in izpolnjevanju nalog
– da sprejemajo pohvale in nagrade za delo v društvu in dosežene uspehe
– da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim stanjem
– da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva.

Pravice mladoletnih članov so povsem iste, z razliko, da ne morajo biti voljeni v organe društva.

Pravice članov društva se smatrajo kot častne.

13. člen

Dolžnosti članov društva so:
– da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva
– da spoštujejo ta pravila ter odločbe in sklepe organov društva
– da z osebnim prizadevanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa
– da znanje in  izkušnje prenašajo na mlajše člane
– da redno plačujejo članarino, ki jo določi skupščina društva
– da varujejo ugled društva.
Dolžnosti mladoletnih članov so iste kot  ostalih članov.
Prav tako se smatra, da so dolžnosti članov častne.
Dolžnosti, ki jih člani društva opravljajo v organih društva, se ne plačujejo.

14.člen

Članstvo v društvu preneha:

– s prostovoljnim izstopom
– s črtanjem
– z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije
– s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če poda upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz društva upravni odbor, če ta kljub opominu:
– ne plača članarine za tekoče leto
– brez opravičenih razlogov ne opravi predvidenega dela in aktivnosti oz. obveznosti po sklepu skupščine  v posameznem koledarskem letu, pa ne plača ob koncu tekočega leta v Sklad Društva denarnega zneska v višini, kot ga določi Skupščina društva.

Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti in če zavestno ravna proti interesom društva ter je pred sodiščem obtožen za kaznivo dejanje.

O izključitvi člana iz članstva društva odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep o izključitvi mora  biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

15. člen

Društvo ima redne in častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva lahko podeli društvo tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju starodobnih vozil in njemu spremljajočih področjih.

Naziv častnega člana podeljuje skupščina društva na predlog upravnega odbora.
Oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana in ni član društva, nima pravice odločanja.

V. NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA

16. člen

Organi društva so:
– skupščina
– upravni odbor
– nadzorni odbor
– častno razsodišče (disciplinska komisija).
Mandat članov organov društva je 4 leta z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.

17. člen

Skupščina je najvišji organ društva, ki jo sestavljajo vsi člani društva.
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredna skupščina se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na dvotretjinsko zahtevo članov društva.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30. dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor ne skliče skupščine v predvidenem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi  materiali.

Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je bila sklicana. Sklic skupščine mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom za katerega je sklicana.

18. člen

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku prisotna več kot polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje preloži za 15 minut. Po poteku  tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih več kot tretjina članov.

Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov.

19. člen

Skupščina odloča o spremembi pravil ali prenehanju delovanja društva z dvotretjinsko večino navzočih članov, pod pogojem, da je navzočih več kot polovica članov društva.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

20. člen

Naloge skupščine so:
– sklepa o dnevnem redu
– sprejema in spreminja pravila in druge akte
– sprejema program dela društva
– sprejema finančni načrt in zaključni račun
– voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika, ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
– voli predsednika nadzornega odbora in predsednika častnega razsodišča
– določa višino članarine in pristopnine
– s sklepom določa obveznosti članov
– odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
– sklepa o prenehanju delovanja društva
– odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi društvi
– dokončno odloča o izključitvi člana iz društva
– odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
– o delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.

21. člen

Skupščino odpre predsednik upravnega odbora društva in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overitelja
zapisnika.

Posamezni predlogi za razpravo na skupščini morajo biti poslani upravnemu odboru v pisni obliki najmanj sedem dni pred sklicem.

22. člen

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
Upravni odbor šteje devet članov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik, blagajnik in še šest izvoljenih članov.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj štirikrat letno.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta.

23. člen

Naloge upravnega  odbora so:
– sklicuje skupščino
– skrbi za izvrševanje programa dela društva
– pripravlja predloge aktov društva
– pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa
– skrbi za materialno in finančno poslovanje društva
– upravlja s premoženjem društva
– ustanavlja in ukinja sekcije v društvu
– neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog društva
– uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina
– sprejema sklepe o nakupu ali prodaji premičnin.

24. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva v njegovi odsotnosti pa tajnik društva. Upravni odbor je sklepčen, če je na sejah prisotnih več kot polovico članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

25. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva.

Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let, prav tako skupščina izvoli predsednika nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora. Člani nadzornega odbora so lahko prisotni na sejah upravnega odbora, ne morajo pa odločati.

26. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

27. člen

Člane častnega razsodišča voli skupščina za dobo štirih let, prav tako pa izvoli skupščina predsednika častnega razsodišča. Sestavljajo ga trije člani. Častno razsodišče vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom društva.

Disciplinski ukrepi so:
– opomin
– javni opomin
– izključitev

Kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so naslednje:
– kršitve določb pravil
– nevestno in malomarno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu
– neizvrševanje sklepov organov društva
– dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino kot drugo stopenjski organ. Odločitve skupščine so dokončne in nanje ni pritožbe.

28. člen

Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili društva. Za svoje delo so odgovorne upravnemu odboru.
Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Upravni odbor določi naloge, število članov in predsednika sekcije. Člani sekcije so lahko le člani društva. Društvo lahko povabi k sodelovanju pri delu sekcije tudi zunanje sodelavce.

29. člen

Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva, hkrati pa tudi predsednik upravnega odbora, ki ga izvoli skupščina za dobo štirih let.V primeru odsotnosti predsednika, ga nadomešča tajnik društva. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

Tajnik društva opravlja strokovna, tehnična in administrativna dela ter skrbi za koordinacijo med organi društva. Prav tako skrbi za organizacijo med sekcijami društva. Za svoje delo je odgovoren skupščini, ki ga izvoli za dobo štirih let.

VI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

30. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun. Finančni načrt, zaključni račun in ostalo finančno in materialno poslovanje morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi iz tega področja. Letno poročilo o poslovanju mora društvo predložiti organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta.

31. člen

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje::
– s članarino
– s pristopnino
– z darili in volili
– iz naslova materialnih pravic ter osnovne in pridobitne dejavnosti
– s prispevki sponzorjev in donatorjev
– iz javnih sredstev in drugih virov
– od raznih društvenih prireditev
– s plačilom članov v Sklad društva.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

32. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo. S premičnim premoženjem upravlja upravni odbor. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.

Društvo upravlja s svojim premoženjem po načelu dobrega gospodarja.

33. člen

Društvo ima svoj transakcijski račun pri pooblaščeni banki. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnim poslovanju, v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, v skladu z računovodskimi standardi za društva. O  finančnem poslovanju redno poroča upravnemu odboru ali skupščini. Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva.

34. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

35. člen

Blagajnik vodi tudi ročno blagajno društva. Višino sredstev v ročni blagajni določa upravni odbor za vsako koledarsko leto.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

VII. PRENEHANJE DELOVANJE DRUŠTVA

36. člen

 Društvo lahko preneha:
– po sklepu skupščine
– s spojitvijo ali pripojitvijo k drugemu društvu
– po samem zakonu.

Skupščina društva lahko sprejme sklep o prenehanju društva, če se za to odloči dvotretjinska večina članov in je pri glasovanju prisotnih več kot polovica članov.

Skupščina sprejme sklep o spojitvi ali pripojitvi društva k drugemu društvu z enako ali sorodno dejavnostjo.

Skupščina sprejme sklep o prenehanju, ki mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega na podlagi Zakona o društvih, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

37. člen

Ta statut je bil sprejet na ustanovni skupščini dne 04.03.2006 in dopolnjen na peti redni skupščini društva dne 5. 3. 2011.

Tajnik: Coklin Matej                                                              Predsednik: Sovinšek Ivan